nr. 103 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL  situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI       
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.103/28 noiembrie 2019
privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL  situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.21786/20.11.2019 și Raportul de specialitate privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL  situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, înregistrat sub nr.21793/20.11.2019 și  întocmit de Comisia socială numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.1664/2013, modificată prin Dispoziția Primarului nr.377/2017 și HCL nr.96/2014;

În temeiul prevederilor art.8, alin.(6) a Legii nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii locuinței nr.114/1996;

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba schimbul de locuință a chiriașului Popoviciu Doina Maria de la apt.4 la apt.12 din blocul ANL situat în Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

           Președinte de ședință                                                Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                       Secretar general

                                                                                               Ștefan Blănaru