ANUNŢ: organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni

 

Având în vedere prevederile art. 618 al. (1) și  al. (4) și al. (22) din Codul Administrativ, Municipiul Târnăveni, organizează examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Târnăveni,

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii  cumulative de participare laconcursul sau examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. 2 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. Crt. Demnumire funcție publică categorie clasă Grad profesional deținut Compartiment Gradul profesional pt. Care se organizează examenul
1. Consilier Execuție I principal Serviciul Buget-Contabilitate superior
2. Inspector Execuție I principal Serviciul Taxe și Impozite superior
3. Inspector Execuție I asistent Compartimentul Urmărire Creanțe principal
4. Polițist local Execuție I principal Compartiment Siguranța Rutieră superior
5. Polițist local Execuție I principal Compartiment Siguranța Rutieră superior
6. Polițist local Execuție I principal Compartiment Acces Baze Date-Instruire superior
7. Polițist local Execuție III asistent Serviciul Ordine și Liniste Publică si Paza Bunurilor principal

 Condiţii de desfăşurare a concursului:

      Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, str. Primăriei nr.7, din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş.

                Proba scrisă se va desfăşura în data de: 26 februarie 2020, ora 9,00;

                Interviul se va desfăşura în data de: 28 februarie 2020, ora 9,00;

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.

         Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019 .

Primar,
        MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

 

Bibliografie comună funcțiilor publice de execuție

 1. Constituţia României
 2. O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI, de la art. 365 la art.537.

 

 • Bibliografie specifică pentru promovarea functionarilor publici din Compartimentul Siguranța Rutieră
 1. Legea nr. 155/2010-Legea politiei locale
 2. G.R nr.1332/2010, privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei Locale
 3. G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor
 4. Legea nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a Ordinii si linistii publice
 1. LEGEA nr.17/1996 – modificata prin LEGEA nr.180/2016 privind regimul armelor de foc si munitiilor Cap.III – uzul de arma.
 2. OUG. 195/2002, republicat. art. 142.
 3. Codul Penal- Infractiunea art.15-17; Infractiunii contra ordinii si linistii puiblice art.367-375.

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Compartiment Acces Baze Date-Instruire
 1. LEGEA nr.155/2010 – Legea Politiei Locale.
 2. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si functionare a politiei locale.
 3. LEGEA nr.61/1991/® –  privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
 4. OG.  27/2002 – reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 5. O.G. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor.
 6. LEGEA nr.15/2016 – prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
 7. LEGEA 60/1991 – privind  adunarile publice.
 8. OUG 57/2019-Codul Administrativ, capitolul referitor la Statutul functionarilor publici si Codul de conduita  al acestora.
 9. Codul Penal- Infractiunea art.15-17; Infractiunii contra ordinii si linistii puiblice art.367-375.
 10. OUG. 195/2002, republicat. art. 142.

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei – Poliţia Locală Serviciul Ordine și Liniste Publică si Paza Bunurilor
 1. LEGEA nr.155/2010 – Legea Politiei Locale.
 2. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si functionare a politiei locale.
 3. LEGEA nr.61/1991/® –  privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
 4. OG.  27/2002 – reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 5. O.G. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor.
 6. LEGEA nr.17/1996 – modificata prin LEGEA nr.180/2016 privind regimul armelor de foc si munitiilor Cap.III – uzul de arma.
 7. LEGEA nr.15/2016 – prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
 8. LEGEA 60/1991 – privind  adunarile publice.
 9. OUG 57/2019-Codul Administrativ, capitolul referitor la Statutul functionarilor publici si Codul de conduita  al acestora.
 10. Codul Penal- Infractiunea art.15-17; Infractiunii contra ordinii si linistii puiblice art.367-375.

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Economice –Serviciul Buget Contabilitate
 1. Legea contabilităţii nr.82/1991,  cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 4. O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Economice –Serviciul Taxe și Impozite
 1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale) 
 3. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Economice –Compartiment Urmărire Creanțe
 1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale) 
 3. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

 

PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN