Proiecte HCL – sedinţă ordinară, în data de 27 iunie 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                          
PRIMAR                                                                                         

 

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.657 din  19.06.2024  si art. 134 al.5 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 27.06.2024, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei.

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.

 

            PRIMAR,                                                                  Secretar general ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                           Blănaru Ștefan

Târnăveni, 19.06.2024

 

Completare Proiect Ordine de zi

Proiect de hotarare privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș – Zona 5 Târnăveni

Proiect de hotarare privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș – Zona 5 Târnăveni

 

 

Spre aprobare

Proces verbal al sedintei ordinare din 23.05.2024

Proces verbal al sedintei extraordinare din 30.05.2024

Proces verbal al sedintei extraordinare din 20.06.2024