nr. 14 din data 27.01.2005 Privind numirea comisiei de solutionare a contestatiei cu privire la licitatia pentru concesionarea si privatizarea serviciului public de salubrizare a municipiului Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
In baza anexei 1 art. 33 din HGR nr.346/2004;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub
nr.1713/2005;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se numeste comisia de solutionare a contestatiei cu privire la licitatia
pentru concesionarea si privatizarea serviciului public de salubrizare a municipiului
Tarnaveni in urmatoarea componenta:
Membrii Muth Rodica
Munteanu Ioan
Stanciu Danil
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru