nr. 13 din data 27.01.2005 Privind stabilirea indemnizatiei brute a consilierului local pentru romi

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub
nr.1784/2005;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Incepand cu luna decembrie 2004 se stabileste indemnizatia bruta a consilierului
local pentru romi la 10% din indemnizatia lunara a primarului.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru