nr. 7 din data 27.01.2005 Privind aprobarea vanzarea prin licitatie publica a 2 garaje (constructie si teren aferent) situate in Tarnaveni str. Republicii nr. 3 inscrise in CF nr. 611 Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul intocmit de inspector principal Negru Cosmina, inregistrat sub
nr.1170/2005;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba vanzarea prin licitatie publica a 2 garaje (constructie si teren
aferent) situate in Tarnaveni str. Republicii nr. 3 inscrise in CF nr. 611 Tarnaveni.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru