nr. 6 din data 27.01.2005 Privind aprobarea completarii anexei la Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.99/2002 cu spatiile comerciale si de prestari servicii precum si a terenurilor eferente

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de
27 ianuarie 2005;
Vazand referatul intocmit de inspector principal Negru Cosmina, inregistrat
sub nr.1171/2005;
In baza prevederilor Legii nr. 550/2002;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Tarnaveni
nr.99/2002 cu spatiile comerciale si de prestari servicii precum si a terenurilor
eferente dupa cum urmeaza:

Nr.Crt. Adresa spatiului comercial de prestari servicii Profil Identificare CF
1 2 3 4
1 Republicii nr. 87 Spatiu comercial – magazin CF 2212 nr. top 354/4/2, 354/6/2
2 1 Mai nr. 1 Spatiu comercial CF 2273 nr. top 378/2/IV
3 Republicii nr. 35 3 spatii prestari servicii medicale CF 1175 nr. top 454
4 Republicii nr. 18 3 spatii prestari servicii medicale CF 1175
5 Prefect Vasile Moldovan 2 spatii prestari servicii medicale CF Bozias nr. top 78/1, 79/1
6 1 Decembrie 1918 nr. 46P2 Un spatiu prestari servicii medicale CF 7990
7 Republicii nr. 67 Un spatiu prestari servicii medicale CF 1175 nr. top 383/1, 385/1
8 Piata de zi – cart. 1 Dec. 1918 2 spatii comerciale -magazine

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru