nr. 5 din data 27.01.2005 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.31/26.08.2004.

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub
nr.1122/2005;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se revoca Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.31/26.08.2004.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru