nr. 22 din data 24.02.2005 Privind curatirea, fertilizarea si intretinerea pasunilor

Consiliul local al municipului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul Municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr.3142/2002;
In baza art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Pentru curatirea, fertilizarea si intretinerea pasunilor, fiecare detinator
de animale este obligat sa efectueze o contributie in munca, dupa animalele
invoite la pasunat, dupa cum urmeaza:
– 1 bovina sau cabalina adulta 1 zi
– 1 tineret bovin sau cabalin 1 zi
– 1-3 ovine adulte sau tineret din anul precedent 1 zi
– 4-5 ovine adulte sau tineret din anul precedent 2 zile
– 6-10 ovine adulte sau tineret din anul precedent 3 zile
– peste 10 ovine, pentru fiecare 5 ovine in plus vor efectua 2 zile
Art.2.Pentru crescatorii de animale care din motive bine justificate nu pot
efectua zilele de contributie,li se stabileste contravaloarea unei zile de munca
in suma de 300.000 lei
Art.3.Pentru animalele invoite la pasunat se stabilesc urmatoarele taxe de animal:
– bovine si cabaline 150.000 lei
– ovine si caprine 40.000 lei
Taxele ce revin fiecarui proprietar de animale vor fi achitate la Primaria Municipiului
Tarnaveni inainte de iesirea la pasunat.Ciobanii vor tine evidenta animalelor
la pasunat pe baza chitantelor eliberate cu ocazia incasarii taxelor.
Art.4.Intrarea zilnica a animalelor pe pasune este permisa numai dupa ce s-a
ridicat roua pentru a evita degradarea covorului de iarba.Pasunatul in timpul
sau imediat dupa caderea ploii este interzis.
Art.5.Taxele de gloaba datorate de proprietarii de animale sau pastorii de turme,pentru
nerespectarea suprafetelor repartizate ,inceperea pasunatului inainte de perioada
stabilita si pentru pasunatul cu animalele pe alte terenuri decat cele repartizate,sunt
urmatoarele:
– bovine si cabaline adulte 100.000 lei/zi
– ovine si caprine 50.000 le/zii
– porcine 50.000 lei/zi
La taxele de gloaba se adauga valoarea pagubei produse si stabilite pe baza
procesului-verbal de constatare,incheiat de delegatul primarului si specialistul
agricol.
Veniturile obtinute din administrarea pajistilor pot fi utilizate numai pentru
executarea lucrarilor de amenajare si intretinere a pasunilor.
Art.6.Medicii veterinari vor lua masuri ca la pasunat sa fie admise numai animale
sanatoase,pentru a se evita astfel vehicularea unor boli transmisibile,in care
scop se va verifica starea de sanatate a animalelor,inainte de a fi invoite
la pasunat.
Art.7.Hotarea nr.21/2002 se revoca.
Art.8.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Kenesi Ioan
Contrasemneaza,
Secretar
Stefan Blanaru