nr. 17 din data 24.02.2005 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea serviciului de iluminat public in municipiul Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr._________/2005;
In baza prevederilor OG.nr.42/2003 si a Legii nr.219/1998;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Studiul de oportunitate pentru concesionarea serviciului de
iluminat public in municipiul Tarnaveni conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Kenesi Ioan

Contrasemneaza,
Secretar
Stefan Blanaru