nr. 16 din data 24.02.2005 Privind stabilirea tarifelor de baza lunare, pe m.p., pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat administrate de societatile comerciale si institutiile publice din subordinea Consiliului Local Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr._______/2004;
In temeiul art.38 lit,f si art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001;

HOTARASTE

Art.1 Incepand cu data de 01.01.2005 se stabilesc tarife de baza lunare, pe
m.p., pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de
stat administrate de societatile comerciale si institutiile publice din subordinea
Consiliului Local Tarnaveni, conform anexei la prezenta hotarare.
Art. 2 Spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat,
devenite disponibile se pot inchiria numai prin licitatie publica, conform prevederilor
legale. Tarifele din anexa la prezenta hotarare constituie baza de pornire a
licitatiei chiriei. Exceptie de la prevederile de mai sus, fac spatiile care
se inchiriaza institutiilor publice bugetare, partidelor si fundatiilor sau
asociatiilor non-profit, care se inchiriaza fara licitatie la tarifele de baza
din anexa la prezenta hotarare.
Pentru contractele incheiate prin licitatii conform prevederilor de la alin.
1 chiria se recalculeaza semestrial, in functie de rata inflatiei. Pentru spatiile
care au fost inchiriate anterior prezentei hotarari, chiriile ce se percep incepand
cu data de 01 ianuarie 2005, nu vor putea fi mai mici decat cele prevazute in
anexa la prezenta hotarare.
Art. 3 Nivelul minim al licitatiei la locatia de gestiune pentru spatiile cu
alta destinatie decat locuinte care detin si utilaje destinate productiei sau
prestatiei de servicii (mori, brutarii etc.) se stabileste in functie de volumul
amortizarii, cota anuala de RK, cota parte pentru evidenta patrimoniului, impozitul
pe teren, impozitul pe cladire si cota de profit.
Art. 4 Tariful de la activitatea de baza se aplica si pentru spatiile care deservesc
activitati, ca de exemplu: depozitele de mana, subsolurile si pivnitele amenajate
special pentru depozite, grupurile sanitare, dependintele, holurile, debaralele
si alte asemenea spatii.
Art. 5 Schimbarea profilului de activitate, subinchirerea sau modificarea structurii
construite a spatilor cu alta destinatie inchiriate se poate face numai cu acordul
proprietarului. Chiria urmeaza a se modifica in functie de schimbarile intervenite.
Art. 6 Spatiile in care isi desfasoara activitatea persoanele cu handicap, invalizii
de razboi, veteranii de razboi, vaduvele de razboi pensionare de urmas, luptatorii
in Revolutia din Decembrie 1989, detinutii politici si asociatiile cu scop caritabil
sau de aparare a drepturilor omului vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul
chiriilor.
Art. 7 Tarifele prevazute in anexa la prezenta hotarare se aplica de la data
de 01 ianuarie 2005, data la care hotararea nr. 3/2004 se abroga.
Art. 8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Kenesi Ioan

Contrasemneaza,
Secretar
Stefan Blanaru