nr. 36 din data 31.03.2005 Privind aprobarea scoaterii din functiune si vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul S.C.Comunale S.A

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
Vazand adresa nr.425/2005 a S.C.Comunale S.A.;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba scoaterea din functiune si vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul
S.C.Comunale S.A. conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni si conducerea S.C.Comunale S.A..

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru