nr. 32 din data 31.03.2005 Privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi – Subfiliala Tarnaveni, a spatiului in suprafata de 35 m.p. situate in Tarnaveni str.Republicii nr.30 pe perioada utilizarii ca sediu al acestei asociatii

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
Vazand Referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr.4631/2005;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita catre Asociatia Nationala a Veteranilor
de Razboi -Subfiliala Tarnaveni-, a spatiului in suprafata de 35 m.p. situate
in Tarnaveni str.Republicii nr.30 pe perioada utilizarii ca sediu al acestei
asociatii.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru