nr. 49 din data 26.05.2005 Privind aproba trecerea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a unor bunuri

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 mai
2005;
Vazand Referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr.9126/2005;
In baza prevederilor Legii nr.213/1998 cu modificarile ulterioare;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba trecerea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a bunurilor
prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru