nr. 43 din data 26.05.2005 Privind aprobarea modificarii statului de functii a Caminului Bobohalma

Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 mai
2005;
Vazand referatul inregistrat sub nr.5497/25.03.2005;
In temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii;
In baza art.46 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A S T E

Art. 1. Se aproba modificarea statului de functii a Caminului Bobohalma, conform
anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinte
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru