nr. 99 din data 26.10.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Ronchin – Franþa în perioada 23-29 sepembrie 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


H O T Ã R R E A nr. 99


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 octombrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.20094/2005;


            In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 1,153 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Ronchin – Franþa în perioada 23-29 sepembrie 2006.


            Art.2.Se aprobã cheltuielile în sumã de 1,203 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Polheim – Germania în perioada 30 septembrie – 08 sepembrie 2006.


            Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


Presedinte de sedinta


        Micsa Ioan


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


              Stefan Blanaru