nr. 97 din data 26.10.2006 privind aprobarea contractãrii unui împrumut intern pentru realizarea urmatoarelor investitii publice de interes local

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A   nr. 97


 


            Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 octombrie 2006;


            Vazand Raportul de specialitate intocmit de sef Serviciu buget contabilitate inregistrat sub nr.20584/2006;


            In baza prevederilor art.57 din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale, H.G.R nr.158/2005 si ale Legii datoriei publice nr.313/2004;


            In temeiul art.46 al.1 din legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Se aproba contractarea unui imprumut intern in suma de 400.000 lei pentru realizarea urmatoarelor investitii publice de interes local:


            – Retea canalizare menajera str.Tineretului – partea a II-a


            – Retea canalizare menajera str.Raului – str.1 Decembrie 1918


            – Retea canal menajer str.Gorunului


            – Instalare centrala telefonica si retea structurata la sediul primariei municipiului Tarnaveni.


Art.2.Se aproba banca finantatoare a imprumutului prevazut la art.1 : Banca Comerciala Romana Sucursala Tarnaveni.


Art.3. Imprumutul intern angajat conform art.1 se ramburseaza pe o perioada de 5 ani.


Art.4. Plata serviciului anual al datoriei publice aferente imprumutului, pe perioada de derulare a acestuia, precum si a oricaror impozite si taxe aferente realizarii investitiilor se va face din resurse proprii ale bugetului local.


Art.5. Imprumutul contractat va fi garantat cu veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Tarnaveni.


Art.6. Se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni sa indeplineasca toate procedurile necesare contractarii si derularii creditului.


 


 


 


Presedinte de sedinta


        Micsa Ioan


 


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


              Stefan Blanaru