nr. 104 din data 30.11.2006 privind stabilirea valorii impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2007

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T A R A R E A nr.104


 


 


      Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 30 noiembrie 2006;


      Vazind referatul intocmit de sef serviciu impozite si Taxe locale Popa Bradut inregistrat sub nr.22716/2006;


       In temeiul prevederilor  Codului Fiscal , HGR nr.1086/2006 si H.G.R. nr.1514/2006;


       In baza art 46 al 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


   


        Art. 1 . Pentru anul 2007 sunt aplicabile urmatoarele impozite si  taxe locale:


 


        I.Impozitul pe cladiri


 


         Impozitul pe cladiri  in cazul contribuabililor persoane juridice,prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii,inregistrata in contabilitatea acestora.


        Pentru contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul  pe cladiri se calculeaza prin apliarea cotei de 10% asupra valorii de inventar a cladirii.


         Nivelul impozitului calculate conform art.1 pct.I al.1 si 2 se majoreaza cu 20%. 


          


         Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se stabileste si se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare, prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1% la valoarea  impozabila a cladirii.


          Valorile impozabile pe mp de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii apartinind persoanelor fizice sunt cele prevazute in H.G.R.nr.1514/2006.


 


 


           II. Impozitul pe teren


 


           Impozitul pe teren se stabileste  si se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare.


 


           III. Taxa asupra mijloacelor de transport


 


            Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare.


          


          Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal.


 


           IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor ºi a autorizaþiilor


 


1.Se stabilesc urmatoarele taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism :


 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism


Nivelul indexat pentruanul


2006 ( lei )


a.Pina la 150 mp inclusiv


                     4


b.Intre 151 si 250 mp inclusiv


                     5


c. Intre 251 si 500 mp inclusiv


                     7


d. Intre 501 si 750mp inclusiv


                     8


e. Intre 751 si 1000 mp inclusiv


                    10


f.Peste 1000 m.p.


10+0.01 leu/mp pt.fiecare mp care depaseste 1000 mp


 


2.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare studiilor geotehnice ridicarilor  topografice,exploatarilor de cariera,balastierelor,sondelor de gaz si petrol precum si altor exploatari  1,2 lei/an/mp de teren afectat .


 


3.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere,situate pe caile si in spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj,a firmelor si reclamelor 12 lei/m.p.


 


4.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa,canalizare ,gaze ,termice,energie electrica ,telefonie si televiziune prin cablu in sum a de 11 lei ,pentru fiecare racord.


 


5.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului in suma de 13,5 lei.


 


6.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa in suma de 8,5 lei.


 


7.Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice si viza anuala a acestora sau avizarea programelor de functionare:


 
               Taxa eliberare -lei


                      Taxa viza lei


Persoana fizica      |     Asociatie Familiala


 Persoana Fizica      |     Asociatie Familiala


Rural   |    Urban    |    Rural      |     Urban


Rural     |       Urban |       Rural    |      Urban


  50    |       50       |       50         |      50


     5       |          10    |         10       |           25


 


8.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare in suma de 17 lei.


 


9. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in suma de 1500 lei.


 


10.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice  de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,detinute de consiliile locale 25 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp.


 


11.Taxa  pentru eliberarea certificatelor de producator in suma de 30 lei si viza trimestriala a acestora in suma de 10 lei.


 


          V.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate


 


1.Taxa de publicitate si reclama in procent de3% din valorea contractului incheiat de contribuabilii care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate sub diverse forme.


 


2.Taxa pentru expunerea de firme instalate la locul exercitarii activitatii economice in suma de 25 lei/mp/an sau fractiune de mp.


 


3.Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj ,panouri sau alte asemenea mijloace pentru beneficiari  in suma de 20 lei /mp/an sau fractiune de m.p.


 


 


            VI.Impozitul pe spectacole


 


Se stabileste impozitul pe spectacole in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, ajustindu-se cu coeficientul (4) de corectie corespunzator rangului II.


               


                       a. In cazul videotecilor suma este de 1,2 lei/mp/zi de spectacol


                       b. In cazul discotecilor suma este de 2,4 lei/mp/zi de activitate distractiva.


 


           VII. Taxa hoteliera


 


 Se stabileste taxa hoteliera pentru sederea in municipiul Tarnaveni datorate de persoanele fizice in virsta de peste 18 ani, in procent de 3% din tariful de cazare practicat de unitatea hoteliera.


 


           VIII.Taxe locale specificate de Codul Fiscal


 


1. Taxa de vizitare a muzeului municipiului Tarnaveni  este:


                             Pentru adulti                              2 lei/zi


                             Pentru militari,studenti si elevi     1 lei/zi


                             Pentru pensionari  gratuit


 


2.Se stabilesc urmatoarele taxe pentru ocuparea locurilor publice:            


                    a.Taxa pentru ocuparea locurilor publice din zona pietei Avram Iancu cu chioscuri pentru vinzarea de produse in cuantum de 18 lei/mp/luna.


                    b.Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru vinzarea de produse sau servicii diverse in functie de zona comerciala;


 


                         


                          Zona  A             1,8 lei/mp/zi


                          Zona  B             1 lei/mp/zi


                          Zona  C             0.60 lei/mp/zi


                          Zona  D             0.40 lei/mp/zi


                        c.Taxa pentru  depozitarea de diverse materiale  0.60 lei/mp/zi


                        d.Taxa pentru confectionarea de produse  1,2 leu/mp/zi.


 


3.Se stabileste taxa pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni sau pentru ocupare cu copertine sau rezervare la cerere pentru stationarea de autovehicule(de regula in cartiere) in suma de 0.35 lei/mp/luna.


 


4.Taxa pentru folosirea suprafetei din domeniul public sau privat pentru parcarea unui autoturism cu care se executa servicii de taximetrie in suma de 60 lei/luna.


 


 


5.Se stabileste taxa pentru detinerea de vehicule lente in suma de 40 lei/an.


 


 


           IX.Alte taxe locale


 


1.Se stabileste taxa SMURD in suma de 7,5 lei annual pe familie.


 


2.Taxa pentru ocuparea locului de veci din cimitirul amplasat pe domeniul privat al municipiului Tarnaveni ,este suma de 180 lei/loc          


3.Taxa pentru transport decedati in municipiul Tirnaveni  este de 36 lei/transport.


 


4.Taxa pentru transport decedati in afara municipiului Tirnaveni este;


                                 1 leu/km


                               10 lei/ora de stationare.


 


 


 5. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru desfasurarea de programe artistice ,spectacole, concerte,baluri si discoteci in suma de 120 lei.


 


6. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma,pentru manifestari ocazionale (nunti,botezur,etc)in suma de 300lei.


 


7. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru pomeni sau parastase in suma de 78 lei.


 


8. Taxa pentru avizare programe de functionare a societatilor comerciale in suma de 180 lei/an.


 


9.Taxa pentru comercializarea ambulanta de marfuri in piete,tirguri,oboare si alte locuri autorizate ale primariei municipiului Tarnaveni pentru agentii economici in suma 60 lei/an.


 


10. Taxa rezervare loc obor in suma de  240lei /an.


 


11. Taxa pentru rezervarea meselor in piata agro-alimentara Avram Iancu ,astfel:


 


                                  – 3 luni        85 lei


                                  – 6 luni       140 lei


                                  – 1 an         240 lei


 


12. Taxa pentru folosirea WC-ului public 0,50 lei.


 


13. Taxa intrare vizitatori  obor in suma de 0,7 lei/zi


 


14. Taxa utilizare loc obor in suma de 8,50 lei/zi.


 


15. Taxa pentru stationarea vehiculelor cu tractiune animala in str.P-ta Obor in suma de : 3,5 lei/vehicul.


 


16. Taxa pentru eliberarea de copii dupa un act din arhiva primariei in suma de 12 lei/act.


 


17. Taxa pentru eliberarea tichet ECONOMAT in suma de 0.50 lei.


     


18. Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de simbata si duminica in suma de 75 lei .


 


19. Taxa pentru autorizarea de spargere  strazi,trotuare si zone verzi in suma de  6 lei/mp/zi.


        Se stabileste garantia platibila in avans pentru persoanele fizice sau juridice care efectueaza lucrari care necesita spargeri de carosabil si trotuare in suma de 85 lei/mp. Garantia astfel stabilita va fi restituita numai dupa  aducerea carosabilului /trotuarului la starea initiala. Daca dupa efectuarea lucrarii ,carosabilul nu ese refacut la termen ,garantia stabilita va fi folosita in acest scop.


 


20.Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public aferente locuintelor, astfel:


                         ZONA  A                    0,9 lei/mp/an      


                         ZONA  B                     0,75lei/mp/an


                         ZONA  C                     0,6 lei/mp/an


                         ZONA  D                     0,4 lei/mp/an


 


21.Taxa pentru folosirea parcarilor amenajate in municipiul Tarnaveni  este:


                         


                         a. autovehicule cu lungimea maxima  de 5 m;


                          – 0,75 lei/h


                          – 3 lei/zi


                          – 36 lei/luna


 


                         b. autovehicule cu mlungimea de (5-10)m;


                          – 1,2 leu/h


                          – 6 lei/zi


                          – 72 lei/luna


 


                         c. autovehicule cu lungimea mai mare de 10 m;


                          – 2 lei/h


                          – 10 lei/zi


                          – 180 lei/luna


 


22.Taxa de eliberare certificate si numere de inregistrare pentru vehicule neinmatriculabile:


     75 lei.


     Taxa   viza anuala pentru vehicule neinmatriculabile 12 lei


 


23. Taxa de eliberare si vizare anuala autorizatii taxi permanente 120lei.


 


24.Taxa locala de eliberare permis de parcare pentru riverani :


                                                  -persoane fizice – 24lei.


                                                  -persoane juridice – 48 lei


 


 


25.Taxa locala de eliberare permis de acces auto marfa in centrul Municipiului Tarnaveni


pentru autovehicule cu masa totala maxim autorizata de minim 3500 kg(inclusiv):


                                                  -12lei/zi


                                                  -48lei/sapt.


                                                  -144lei/luna


                                                  -360lei/trim


                                                  720lei/an


 


26. Taxe in pietele,tirgurile si oboarele municipiului Tarnaveni


      – taxa pentru folosirea meselor neacoperite                                          3 lei /masa/zi


      – taxa pentru folosirea meselor acoperite                                              6 lei /masa/zi    


      – taxa pentru folosirea platourilor din piete                                         2,5 lei/mp/zi


      – taxa pentru comercializarea din autoturisme                                        3 lei/mp/zi


      – taxa pentru ocuparea platourilor din tirguri si oboare                        2,5 lei/mp/zi


      – taxa pentru comercializarea bovinelor,bubalinelor,cabalinelor si    


      – porcinelor peste 6 luni                                                                     4,2 lei/animal


      – taxa pentru comercializarea porcinelor pina la 6 luni ,ovine si caprine  2,5 lei/cap                        


      – taxa pentru comercializarea animalelor mici si pasari  cu exceptia puilor 1,2 leu/buc                                           


      – taxa pentru comercializarea puilor de 1 zi                                         0,12 lei/buc


 


27. Taxe pentru prestari servicii efectuate in pietele municipiului Tarnaveni,astfel:


                          – inchirierea unei balante                                                     7 lei/buc


                          – inchirierea unui halat                                                         2,5 lei/buc


                          – efectuare unei cintariri in P-ta Agroalimentara                 2,5 lei/cintar


                          – efectuarea unei cintariri in P-ta Obor                                3 lei/cintar


                


28.Taxa acord unic in vederea eliberarii autorizatiilor de constructie in valoare de 18 lei.


 


29.Autorizatii de construire pentru cladiri ce urmeaza sa fi folosite ca locuinte sau anexa la  locuinta – 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.


30.Autorizatie necesara pentru lucrarile de organizare de santier – 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.


31.Autorizatie de amenajare de tabere,corturi,casute sau rulote,caminguri – 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.


32Autorizare de construire pentru orice alta constructie decit cele prevazute mai sus = 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,inclusiv instalatiile aferente.


33.Autorizatie de desfiintare totala sau partiala a unei constructii – 0,1% din valoarea impozabila a constructiei.


34.Prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire – 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.


 


            Art.2.Cu aducerera la îndeplinirea a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târmãveni.


 


                                               


                                   


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


                                          


 


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru