nr. 105 din data 30.11.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr.105


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


            Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregsitrat sub nr.23223/2006;


            In temeiul O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006 care va fi in suma de 24.991.350 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


                                          


 


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru