nr. 107 din data 30.11.2006 privind delegarea dreptul de administrare al terenurilor si cladirilor în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 107


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.21996/2006;


          In temeiul art.166 al.4 indice 1 din legea nr.84/1995, art.31 lit. b din Regulamentul aprobat prin OMEC nr.4925/2005 si art.7 lit a din Normele aprobate prin HGR nr.2192/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Se deleaga dreptul de administrare al terenurilor si cladirilor în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


             


                                                                                              Presedinte de sedinta


                                                                                     Moga Cornel


                                 


 


                     Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru


 


Anexa


 


 


Terenurile si cladirile în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni administrate prin delegare de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.


 


 


 


GRADINIÞE;1. Grãdiniþa cu program prelungit nr.5   Str.Fabricii, nr.5                                 


                           clãdire grãdiniþã [parter ºi un etaj], împrejmuire din cãrãmidã, suprafaþã de teren de 3500 m.p., conform planului de situaþii.


2. Grãdiniþa cu program normal nr.3       Str.Dezrobirii, nr.7


                              creºã cu anexe gospodãreºti, [bucãtãrie de varã, magazie].


3.Grãdiniþa cu program normal nr.6       Cartier 1 Dec.1918, Bl. 46 P1, Ap.19    apartament cu 4 camere ºi dependinþe


4.Grãdiniþa cu program prelungit nr.1     Str.Avram Iancu, nr.12                    


                           clãdire grãdiniþã[subsol ºi parter],corp administrativ[bucãtãrie ºi magazie],spaþiu educaþional pentru varã[copertinã],împrejmuire poartã de lemn, suprafaþã de teren 440m.p. conform planului de situaþii.


5.Grãdiniþa cu program normal nr.7          Str.Republicii, nr.5                           


                          clãdire grãdiniþã[demisol parter], clãdire grãdiniþã[parter], magazie, împrejmuire de cãrãmidã ºi fier forjat, poartã metalicã ºi lemn, suprafaþã de teren 2339 m.p. conform planului de situaþii.


6. Grãdiniþa cu program normal nr.1           Str.Frumoasã, nr.20                          clãdire grãdiniþã  [parter], împrejmuire din prefabricate din beton, suprafaþã de teren 333 m.p. conform planului de situaþii.


7. Grãdiniþa cu program prelungit nr.4        Str.Republicii, nr.34                         clãdire grãdiniþã[subsol ºi parter]


                            Magazie[parter], împrejmuire din prefabricate beton cu poarta,suprafaþã de teren, 934,79 conform planului de situaþii.


8.Grãdiniþa cu program prelungit nr.2         Str.Republicii,nr.31                           clãdire grãdiniþã [parter], fosã septicã,împrejmuire din cãrãmidã, suprafaþã de teren 381,70 conf.planului de situaþii.


9.Grãdiniþa          Str. Mihai Eminescu, nr.15               


                            clãdire cu mai multe apartamente din care grãdiniþa are suprafaþa utilã de 126 m.p.


10.Grãdiniþa        Str. Republicii, nr.63                        


                            clãdire cu mai multe apartamente din care grãdiniþa are suprafaþa  utilã de 144 m.p.


 


 


șCOLI, GIMNAZII, LICEE


 


1. Gimnaziul de Stat Avram Iancu [șc.Gen.nr.1]   Str.șoimilor nr.27                       


clãdire ºcoalã veche [demisol,parter, un etaj], clãdire ºcoalã nouã [parter ºi etaj],     magazie[parter],împrejmuire din cãrãmidã ºi prefabricate din beton, suprafaþã de teren de 6261 m.p.


 


2.  Gimnaziul de Stat Decebal.   Bobohalma                                    


clãdire ºcoalã [parter],clãdire ºcoalã [parter ºi un etaj], clãdire ºcoalã[parter] împrejmuire din stâlpi de beton cu plasã de sârmã ºi 13064 m.p. teren]   conform titlului de proprietate.


 


3. Gimnaziul de Stat Prefect Vasile Moldovan   Str.Fabricii, nr.4                


clãdire ºcoalã  [parter ºi douã etaje],     Str.Pref.Vasile Moldovan,nr.36   teren 8462m.p.


 


4.   școala Generalã nr.3         Cartier 1 Iunie, nr.3   


clãdire ºcoalã   nouã  [ parter ºi un etaj], Împrejmuire stâlpi de beton ºi gard de fier, teren 9200 m.p.


 


5.școala de Arte ºi Meserii Constantin Brâncuºi  Str. P-þa Trandafirilor, nr.10           


clãdire corp   A, clãdire ºcoalã corp B, suprafaþã de teren 1700,04 m.p. ºi 1220,82


 


6. școala Primarã   Botorca                                            


clãdire ºcoalã [parter], Latrinã [parter], Imprejmuire de prefabricate din beton, suprafaþã de teren de 5760 m.p.,


 


7. Gimnaziul de Stat Traian Str.Republicii, nr. 92                     


clãdire ºcoalã [subsol,parter, un etaj], clãdire ºcoalã [ parter, un etaj], Clãdire ºcoalã ºi magazii[subsol ºi parter],împrejmuire din beton,þeavã,cãrãmidã ºi patru porþi metalice, suprafaþã teren 9345m.p.,180 m.p. teren,


 


8.  Liceul Teoretic Andrei Bârseanu Str. Republicii, nr.15                 


clãdire ºcoalã [subsol,parter,douã etaje],clãdire magazie[parter],clãdire Bibliotecã ºi salã de clasã[parter], salã de gimnasticã[parter, un etaj], împrejmuire din cãrãmidã, prefabricate, plasã de sârmã, teren 9378 m.p.conform planului de situaþie.


 


 9. Colegiul Tehnic  Str.Republicii,nr.30              


clãdire ºcoalã [demisol,parter,un etaj,mansardã], laborator[parter,un etaj], clãdire garaj, atelier tâmplãrie,poartã intrare[parter], împrejmuire din cãrãmidã cu panouri de fier forjat ºi poartã metalicã, teren 17.661 m.p.