nr. 106 din data 30.11.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Polheim – Germania în perioada 1 – 17 noiembrie 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


  


H O T Ã R R E A nr.106


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.22528/2006;


            In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 1.513,30 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Polheim – Germania în perioada 1 – 17 noiembrie 2006.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


                                          


 


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru