nr. 110 din data 30.11.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Alimentare cu apa ºi amenajare grup sanitar la Scoala Primarã Botorca “

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


 


H O T Ã R R E A nr.  110


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile înregistrat sub nr.22729/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aprobã Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Alimentare cu apa ºi amenajare grup sanitar la Scoala Primarã Botorca conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


                                        


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru


 


 


 


ANEXA


 


Val. totalã a ob. Inv.                          lei                      46.396,12


Din care


C+M                                                               lei                       34.248,73


 


Esalonarea investitiei :


Anul I                                                  lei                       46.396,12


Din care


C+M                                                  lei                         34.248,73


 


Durata de realizare a inv.     luni                              1,0


 


Capacitati:


 


– Modificãri – amenajãri în clãdirea existentã                         14,80 mp