nr. 121 din data 28.12.2006 privind aprobarea radierii de sarcinã ºi aprobarea înstrãinãrii prin licitatie publica a terenului situat in Tarnaveni Str. Avram Iancu nr.156 inscris in C.F.2518 Tarnaveni nr.top1695/2 in suprafata de 858 m.p. aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 121


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 decembrie 2006;


            Vãzând referatul inregistrat sub nr.24513/2006 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


            În baza prevederilor art.46.al.1, art.38 si art. 125 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.  Se aproba radierea sarcinii : “drept de folosinta fara plata si fara termen in favoarea Cooperativei Mestesugaresti DESERVIREA Tarnaveni” instituita asupra imobilului situat in Tarnaveni Str.Avram Iancu nr.156 inscris in C.F.2518 Tarnaveni nr.top1695/2 in suprafata de 858 m.p.   aflat in domeniul privat al  municipiului Tarnaveni.


 


            Art.2. Se aproba instrainarea prin licitatie publica a terenului situat in Tarnaveni Str.Avram Iancu nr.156 inscris in C.F.2518 Tarnaveni nr.top1695/2 in suprafata de 858 m.p.   aflat in domeniul privat al  municipiului Tarnaveni.


 


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                               Munteanu Ioan


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                     Secretar


                                  Stefan Blanaru