nr. 122 din data 28.12.2006 privind aprobarea Contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Tarnaveni si Asociatia AMICITIA

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                               


           


H O T Ã R R E A   nr. 122


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 decembrie 2006;


            În baza prevederilor art.38 si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


 


            Art.1. Se aprobã Contractul de asociere intre Consiliul Local al municipiului Tarnaveni si Asociatia AMICITIA , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                                Munteanu Ioan


 


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                     Secretar


                                 Stefan Blanaru


 


ANEXA


 


CONTRACT DE ASOCIERE


 


 


            I.PARTILE CONTRACTANTE


 


            Consiliul Local al municipiului Tarnaveni – Consiliul Municipal, cu sediul in Tarnaveni Piata Primariei nr.7, cont RO18TREZ47924590238XXXXX deschis la Trezoreria Tarnaveni, reprezentata prin  primar ing.Octavian Popa si sef serviciu buget-contabilitate Muth Rodica


            Si


            Asociatia „AMICITIA” cu sediul in Tarnaveni Cart.Pacii nr.2 L cont de virament nr.RO26BRDE270SV03508362700 deschis la BCR Tarnaveni, reprezentat prin Muntean  Georgeta – in calitate de presedinte .


            Au convenit incheierea prezentului contract de colaborare, cu respectarea urmatoarelor clauze:


 


II.Dispozitii generale


 


            Art.1.Partile contractante se vor numi in continuare asociati.


            Art.2.Asocierea intervenita prin prezentul contract nu da nastere unei persoane juridice noi,avand forma juridica de asociere in participatie,supusa regimului juridic stabilit de art.251 – 256 din Codul Comercial.


 


            III.OBIECTUL CONTRACTULUI


            Art.3. Prezentul contract se incheie in scopul functionarii Asezamantului Cultural Francez din cadrul asociatiei Amicitia prin sustinerea financiara a acestuia .


            Consiliul Local al  municipiului Tarnaveni participa cu sumele reprezentand cheltuielile de personal pentru o persoana (care in anul 2007 vor fi in suma de 6.000 lei ) si  cheltuieli materiale reprezentand contravaloarea utilitatilor.


 


            Art.4. Conditia infiintarii asocierii este acceptarea prezentului contract cu toate clauzele sale.


 


III.DURATA CONTRACTULUI


 


Art.5. Prezentul contract de asociere se incheie pe o durata de 2 ani incepand cu luna ianuarie 2007, cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor.


 


IV.CONTRIBUTIA FIECAREI PARTI CONTRACTANTE IN VEDEREA REALIZARII ASOCIERII


 


            Art.6. Consiliul Local Municipal are urmatoarele obligatii:


          alocarea in bugetul general al municipiului Tarnaveni a sumei reprezentand cheltuielile de personal pentru o persoana (care in anul 2007 vor fi in suma de 6.000 lei) si  cheltuieli materiale reprezentand contravaloarea utilitatilor (gaze naturale, energie electrica, apa-canal, salubritate, telefon, cheltuieli postale si alte cheltuieli materiale necesare desfasurarii activitatii)


          actualizarea anuala a sumelor mentionate la aliniatul anterior


Art.7.Asociatia Amicitia are urmatoarele obligatii:


sa asigure buna functionare a Asezamantului Cultural Francez (biblioteca, cursurile etc)


sa prezinte anual Consiliului Local informari privind activitatea Asezamantului Cultural Francez


  sa puna la dispozita Consiliului Local Tarnaveni  sala de lectura pentru desfasurararea unor activitati specifice (exclusiv politice)


sa acorde sprijin Comitetului de infratire din cadrul Consiliului Local pentru mentinerea si dezvoltarea relatiilor dintre Tarnaveni si Ronchin FRANTA.


                       


V.INCETAREA CONTRACTULUI


 


Art.8.Contractul poate inceta prin hotararea comuna a asociatilor.


Art.9. Rezilierea contractului, in cazul in care unul dintre colaboratori desfasoara activitati contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putand avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.


            Art.10. Consiliul Local Municipal isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul in urmatoarele conditii:


          nerespectarea hotararilor consiliului local referitoare a derularea asocierii


              schimbarea destinatiei fondurilor alocate in alta directie decat cea  prevazuta in prezentul Contract de asociere


Art.11. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile prevazute de lege. Dupa incetarea cauzei de forta majora, contractul isi va relua cursul in interiorul termenului prevazut de acesta.


 


VI.MODIFICAREA CONTRACTULUI


 


   Art.12. Orce modificare a prevederilor cuprinse in prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al partilor contractante.


         Art.13.Orice modificare in legislatia actuala cu privire la forma prezentului contract va determina prin acordul expres al partilor, adaptarea acestuia intr-o forma convenabila ambilor asociati.


           


      VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


 


      Art.14.Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau incetarea prezentului contract, se vor solutiona pe cale amiabila. In caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.


 


      VIII.DISPOZITII FINALE


 


            Prezentul contract de asociere s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare dintre partile contractante.


 


 


CONSILIUL LOCAL   TARNAVENI                            Asociatia AMICITIA


 


      Primar                                                                              Presedinte 


 ing.Octavian Popa                                                                 Muntean Georgeta 


 


Sef Serviciu Buget Contabilitate                                    Muth Rodica