nr. 124 din data 28.12.2006 privind imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni sa acorde – la cerere – aviz favorabil din partea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni, tuturor candidatilor declarati reusiti la concursurile organizate in luna decembrie 2006 pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr. 124


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 decembrie 2006;


            Vãzând solicitarea dlui.consilier Ioan Suciu si planificarea intocmita de ISJ Mures pentru desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de director si director adjunct declarate vacante in scolile din municipiul Tarnaveni;


            In temeiul art.145 (7) din Legea nr.94/1995 republicata;


            In baza metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant prenuniversitar de stat, aprobate prin OMTC nr.3142/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni sa acorde – la cerere – aviz favorabil din partea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni, tuturor candidatilor declarati reusiti la concursurile organizate in luna decembrie 2006 pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                            Munteanu Ioan


 


  


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru