nr. 5 din data 31.01.2007 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Retea Canal menajer pe str. 8 Martie” Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


 


H O T Ã R R E A nr. 5


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de sef Birou Investitii si Achizitii Publice,d-na Bonciog Maria înregistrat sub nr.1882/2007;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aprobã indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Retea Canal menajer pe str.8 Martie” Tarnaveni dupa cum urmeaza:


 


Valoare de investitie                         lei                   205.620,9


Din care


C+M                                               lei                   184.287,0


Durata de realizare a investitiei         luni                             2,0


Capacitati


 – lungime canal menajer                    ml                         333,0


 – lungime racorduri                           ml                         110,0


 – numar de gospodarii deservite                                         22


 


            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                     Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru