nr. 9 din data 31.01.2007 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr.104/2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr.  9


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de inspector Costea Rodica înregistrat sub nr.1640/2007;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se modifica Cap.IV pct. 9 din Hotararea Consiliului Local nr.104/2006 care va avea urmatorul continut:


           Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in functie de numarul de locuri de servire dupa cum urmeaza:


– unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri mai mare de 50                1.500 lei


– unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri  intre 25 – 50                   1.000 lei


– unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri mai mic de 25                     750 lei


– unitati de alimentatie publica fara locuri de servire                                              500 lei


 


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                      Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru