nr. 10 din data 31.01.2007 privind aprobarea procedurii de acordare a gratuitãþii pe transportul public local de cãlãtori pentru persoanele cu handicap grav ºi accentuat precum ºi pentru asistenþii personali ai acestora

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr. 10


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.1774/2007;


            In temeiul prevederilor Legii nr.476/2006


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.  Se aproba procedura de acordare a gratuitatii pe transportul public local de calatori pentru persoanele cu handicap grav si accentuat precum si pentru asistentii personali ai acestora dupa cum urmeaza:


            Primaria municipiului Tarnaveni va comanda si distribui – prin grija compartimentului de asistenta sociala – biletele de calatorie pentru persoanele cu handicap grav si accentuat precum si pentru asistentii personali ai acestora.Biletele de calatorie vor fi distribuite lunar.


Biletele de calatorie vor fi inscriptionate in mod diferit pentru fiecare luna calendaristica.Fiecarei persoane cu handicap grav sau accentuat precum si fiecarui asistent personal li se acorda un numar de 8 (opt ) bilete de calatorie/luna (4calatorii dus-intors).


Operatorul de transport local prin controlorii aflatii in trafic vor colecta biletele de calatorie si pe baza acestora va solicita – la primaria municipiului Tarnaveni – decontarea si acordarea subventiei.”


 


          


            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni si conducerea operatorului de transport public local de calatori din municipiul Tarnaveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                      Popovici Filon


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru