nr. 27 din data 22.03.2007 privind aprobarea cheltuielilorocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Pohlheim

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 27


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 martie 2007;


        Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.5889/2007;


        In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


       Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 962 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Pohlheim – Germania în perioada 13-16 februarie 2007.


       Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                      Suciu Cristian


 


 


                      Contrasemneaza


                            Secretar


                       Stefan Blanaru