nr. 26 din data 22.03.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ   


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                               


                                                                                                       


H O T Ã R R E A   nr. 26


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 martie 2007;


        Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregsitrat sub nr.5888/2007;


        In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


        Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 26.389.784 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                        Suciu Cristian


 


 


 


 


                      Contrasemneaza


                            Secretar


                       Stefan Blanaru