nr. 37 din data 17.04.2007 privind aprobarea plãþii cotizaþiei anuale de 100 lei/an pentru Asociatia Secretarilor de municpii din Romania

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 37


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 17 aprilie 2007;


        Vãzând referatul inregistrat sub nr.7520/2007 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


        În baza prevederilor art.45.al.1 si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


        Art.1. Se aproba plata cotizatiei anuale de 100 lei/an pentru Asociatia Secretarilor de municpii din Romania.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                  Presedinte de sedinta


                                                      Suciu Ioan


 


                Contrasemneaza


                        Secretar


                  Stefan Blanaru