nr. 36 din data 17.04.2007 privind aprobarea modificãrii H.C.L.nr.78/2000 privind zonarea municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 36


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 17 aprilie 2007;


        Vãzând referatul inregistrat sub nr.7593/2007 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


        În baza prevederilor art.45.al.1 si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


        Art.1. Se aproba modificarea H.C.L.nr.78/2000 privind zonarea municipiului Tarnaveni prin incadrarea imobilului situat in Tarnaveni str.George Cosbuc nr.64 din zona “B” in zona “C”.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                       Presedinte de sedinta


                                                               Suciu Ioan 


 


 


              Contrasemneaza


                     Secretar


              Stefan Blanaru