nr. 41 din data 26.04.2007 privind aprobarea Bilanþului contabil ºi contul de profit ºi pierdere pentru anul 2006 la S.C.Comunale S.A.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


  


H O T Ã R R E A   nr. 41


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 aprilie 2007;


          In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, republicatã ºi a Actului Constutitiv al S.C.Comunale S.A.


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierdere pentru anul 2006 la S.C.Comunale S.A.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni ºi conducerea S.C. Comunale S.A.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Suciu Ioan


  


                   Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru