nr. 46 din data 31.05.2007 privind rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                          


H O T Ã R R E A   nr. 46


 
          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 mai 2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.10984/2007;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E


 


           Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 27.019.784 lei.


  Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                             Szabo Albert


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru