nr. 63 din data 28.06.2007 privind stabilirea delegaþiei care se va deplasa la Hajdusazoboszlo-Ungaria pana la data de 7 iulie 2007 pentru receptionarea si aducerea unei autogunoiere compactoare

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                       


 


               


H O T Ã R R E A   nr. 63


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 iunie 2007;


        Vãzând nota intocmita de primarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.13026/2007;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se împuterniceºte primarul municipiului Târnãveni drept conducãtorul delegaþiei formate din primar-ing.Octavian Popa, conducator auto, conducator auto-utilitara, mecanic specializat si un interpret, care se va deplasa la Hajdusazoboszlo-Ungaria pana la data de 7 iulie 2007 pentru receptionarea si aducerea unei autogunoiere compactoare.


Art.2. Cheltuielile efectuate cu acestã ocazie vor fi suportate din bugetul local al municipiului Târnãveni pe anul 2007.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                         Presedinte de sedinta


                                                              Toma Georgeta


 


            


 


 


                 Contrasemneaza


                       Secretar


                  Stefan Blanaru