nr. 59 din data 28.06.2007 privind aprobarea Studiul de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare str. Bradului” Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A nr. 59


 


Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 iunie 2007;


        Vãzând referatul intocmit de sef Birou Investitii si Achizitii Publice,d-na Bonciog Maria înregistrat sub nr.12879 /2007;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1.Se aprobã Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare str. Bradului” Tarnaveni dupa cum urmeaza:


        Val.totala a inv.               Lei       924.320     


                                             Euro     282.485,3


        Din care


        C+M                              Lei       837.930     


                                            Euro     256.083,2


        Esalonarea investitiei


        Anul I                            Lei         24.320


        Anul II                           Lei       900.000


                                                       837.930


        Capacitati:


        – Lungime strada reabilitata         750 m.l.


        – Suprafata carosabila              3.955 m.p


        – Rigole                                    800 m.l.


        – Zid de de sprijin                      200 m.l.


        – Trotuare                                 400 m.l.


        – Parcari                                   230 m.p.


 


Art.2. Se aprobã Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare str.Custelnic” Tarnaveni dupa cum urmeaza:


        Val.totala a inv.              Lei          1.405822,47   


                                            Euro          429.599,83


        Din care


        C+M                              Lei         1.275.659,53


                                            Euro          389.823,84


        Esalonarea investitiei


        Anul I                            Lei                  32.000


        Anul II                           Lei          1.373.822,47


                                                          1.275.659,53


        Capacitati:


        – Lungime strada reabilitata      2.200 m.l.


        – Suprafata carosabila            13.200 m.p


        – Rigole                                  4.400 m.l.


        – Trotuare                              4. 400 m.l.


        Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


     Presedinte de sedinta


                                                              Toma Georgeta


 


       


                 Contrasemneaza


                   Secretar


                Stefan Blanaru