nr. 67 din data 18.07.2007 privind darea in administrare a Autogunoierei compactoare tip Mercedes adusa din Haijduszloszbo-Ungaria, catre SC Comunale SA, cu drept de folosinta si exploatare

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI 


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTARAREA  nr. 67


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 18 iulie 2007;


          Vazand referatul intocmit de Comisia Economica a Consiliului local inregistrata sub numarul  14702/2007, privind utilizarea autogunoierei tip MERCEDES


          In temeiul art.46 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001


 


 


HOTARASTE


 


 


          Art.1. Autogunoiera compactoare tip Mercedes adusa din Haijduszloszbo, Ungaria, se da in administrare SC Comunale SA, cu drept de folosinta si exploatare.


 


          Art.2 SC Comunale SA va inchiria acest utilaj, in baza unui contract de inchiriere, operatorului local de salubrizare. In situatia refuzului operatorului local se poate contacta un alt operator din zona, in vederea inchirierii. Sumele incasate din inchiriere vor intra in contul SC Comunale SA.


 


          Art.3 In paralel, pentru activitatea de perspectiva, SC Comunale SA poate intreprinde demersurile necesare in vederea obtinerii licentei pentru serviciul de salubrizare, activitate cuprinsa in domeniul de activitate al societatii.


 


Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni si Consiliul de administratie al SC Comunale SA.


 


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                      Badea Adrian


 


 


        Contrasemneaza


              Secretar


        Stefan Blanaru