nr. 69 din data 26.07.2007 privind aprobarea necesitãþii ºi oportunitãþii achiziþionãrii unor dotãri independente

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 69


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 iulie 2007;


        Vazand referatul inregistrat sub nr.14894/2007 intocmit de sef birou investitii si achizitii publice;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1.Se aprobã necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor dotari independente: Copiator A3.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


  


 


                                                   Presedinte de sedinta


                                                          Badea Adrian


 


 


 


                 Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru