nr. 73 din data 26.07.2007 privind aprobarea utilizarii economiilor realizate din derularea in municipiul Tarnaveni a Proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din judetele Mures si Harghita” Program SAMTID, pentru executarea altor lucrari de reabilitare a retelelor de apa

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A   nr. 73


           Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 iulie 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.15092/2007 intocmit de consilier Vasile Chirila;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã utilizarea economiilor realizate din derularea in municipiul Tarnaveni a Proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din judetele Mures si Harghita” Program SAMTID, pentru executarea lucrarilor de reabilitare a retelelor de apa pe urmatoarele strazi  in urmatoarea ordine prioritara:


          str.Victor Babes


          str.Crizantemei


          str.Dumbravei


          str.Teilor


          str.Horea


          str.Turnisor


          str.Movilei


          str.Crinului


          str.Octavian Goga.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                  Badea Adrian


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                       Stefan Blanaru