nr. 84 din data 27.09.2007 privind aprobarea instrainarii prin licitatie publica a terenului situat in Tarnaveni inscris in C.F.1908/I Tarnaveni nr.top.2095/1/2/13/8 aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 84


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 septembrie 2007;


          Vãzând referatul inregistrat sub nr.18542/2007 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


          În baza prevederilor art.45.al.1 si art.36 si art. 123 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba instrainarea prin licitatie publica a terenului situat in Tarnaveni inscris in C.F.1908/I Tarnaveni nr.top.2095/1/2/13/8 in suprafata de 540 m.p.   aflat in domeniul privat al  municipiului Tarnaveni.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                Ciurca Emil


 


 


                    Contrasemneaza


                          Secretar


                      Stefan Blanaru