nr. 95 din data 29.11.2007 privind programul “Servicii Europene – parteneriat pentru comunitate” – amenajarea spatiului destinat relatiei cu publicul de la sediul Politiei municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 95


  


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 noiembrie  2007;


          Vãzând adresa nr.100658/12.11.2007 a Inspectoratului de Politie Mures;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E


 


        Art.1. Se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni sa semneze in numele Consiliului Local Tarnaveni, Programul “Servicii Europene – parteneriat pentru comunitate” privind amenajarea spatiului destinat relatiei cu publicul de la sediul Politiei municipiului Tarnaveni., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


        Art.2. Pentru buna functionare a ghiseului de cazier judiciar de la sediul Politiei municipiului Tarnaveni, Primaria municipiului Tarnaveni va achizitiona doua calculatoare si un aparat FAX.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                       Coros Ioan


 


 


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


             Stefan Blanaru