nr. 94 din data 29.11.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr.  94


  


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 noiembrie  2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.24537/2007;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 30.093957 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni. 


Presedinte de sedinta


                                                                       Coros Ioan


 


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


             Stefan Blanaru