nr. 103 din data 06.12.2007 privind aprobarea tarifelor pentru legitimatiile de calatorie pentru transportul public de calatori

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 103


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 06 decembrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de dl. viceprimar al municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.25241/2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Incepand cu data de 06 decembrie 2007 se aproba tarifele pentru legitimatiile de calatorie pentru transportul public de calatori astfel:


 


Bilete


 


Urban                                                                 1,5 lei


Urban +                                                             2,0 lei          


 


   Abonamente                              Adulti                                           Elevi


 


                     1 linie       2 linii        toate liniile            1 linie      2 linii       toate liniile


 


Saptamanal                 12,5 lei        19 lei         25 lei                8   lei       12 lei       16 lei


½ luna                         22    lei        30 lei         42 lei               15 lei       21 lei       27 lei


Lunar                          42    lei        56 lei         70 lei                29 lei       40 lei       50 lei


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni si conducerea S.C.TAR S.A.


 


 


                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                                Radu Ghetiu


 


                                    Contrasemneaza


                                          Secretar


                                    Stefan Blanaru