nr. 108 din data 20.12.2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T A R A R E A nr. 108


 


 


      Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 20 decembrie 2007;


      Vazind referatul intocmit de consilier Badea Cristina inregistrat sub nr.25639/2007 care face parte integranta din prezenta hotarare;


       In temeiul prevederilor  Titlului IX din Codului Fiscal ;


       In baza art 46 al 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


   


        Art. 1. Pentru anul 2008 sunt aplicabile urmatoarele impozite si  taxe locale:


 


        I.Impozitul pe cladiri


 


         Impozitul pe cladiri  in cazul contribuabililor persoane juridice,prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii,inregistrata in contabilitatea acestora.


        Pentru contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul  pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii de inventar a cladirii.


         Nivelul impozitului calculate conform art.1 pct.I al.1 si 2 se majoreaza cu 20%. 


          


         Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se stabileste si se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare, prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1% la valoarea  impozabila a cladirii.


         


 


           II. Impozitul pe teren


 


           Impozitul pe teren se stabileste  si se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare.


 


           III. Taxa asupra mijloacelor de transport


 


            Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare.


          


          Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal. 


 


 


 


 


 


           IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor ºi a autorizaþiilor


 


1.Se stabilesc urmatoarele taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism :


 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism


Nivelul indexat pentruanul


2006 ( lei )


a.Pina la 150 mp inclusiv


                     4


b.Intre 151 si 250 mp inclusiv


                     5


c. Intre 251 si 500 mp inclusiv


                     7


d. Intre 501 si 750mp inclusiv


                     8


e. Intre 751 si 1000 mp inclusiv


                    10


f.Peste 1000 m.p.


10+0.01 leu/mp pt.fiecare mp care depaseste 1000 mp


 


2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire pentru cladiri ce urmeaza sa fi folosite ca locuinte sau anexa la  locuinta – 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.


 


3.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare studiilor geotehnice ridicarilor  topografice,exploatarilor de cariera,balastierelor,sondelor de gaz si petrol precum si altor exploatari  1,4 lei/an/mp de teren afectat .


 


4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesara pentru lucrarile de organizare de santier – 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.


 


5.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute sau rulote, campinguri – 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.


 


6.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj,a firmelor si reclamelor 12 lei/m.p.


 


7.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decit cele prevazute mai sus – 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.


 


8.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii – 0,1% din valoarea impozabila a constructiei.


 


9.Prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire – 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.


 


10.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu in sum a de 11 lei, pentru fiecare racord.


 


11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului in suma de 13,5 lei.


 


12.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa in suma de 8,5 lei.


 


13. Taxa acord unic in vederea eliberarii autorizatiilor de constructie in valoare de 18 lei.


 


14.Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice si viza anuala a acestora sau avizarea programelor de functionare:


 
               Taxa eliberare -lei


                      Taxa viza lei


Persoana fizica      |     Asociatie Familiala


 Persoana Fizica      |     Asociatie Familiala


Rural   |    Urban   |    Rural      |     Urban


Rural     |      Urban |      Rural   |    Urban


  50    |       50     |       50       |      50


     5      |       10    |      10       |      25


 


15. Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si vizarea anuala a acesteia.


         – unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri mai mare de 100               1.250 lei


          – unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri  intre 51 – 100                     750 lei


          – unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri intre  25 -50                         500 lei


          – unitati de alimentatie publica  cu pana la  25 de locuri                                            300 lei


          – unitati de alimentatie publica fara locuri de servire                                                 200 lei


 


16.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare in suma de 17 lei.


 


17.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice  de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,detinute de consiliile locale 28 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp.


 


18 Taxa  pentru eliberarea certificatelor de producator in suma de 30 lei. Taxa trimestriala pentru vizarea certificatelor de producator in suma de 10 lei.


 


          V.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate


 


1.Taxa pentru servicii de publicitate si reclama in procent de3% din valorea contractului incheiat de contribuabilii care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate sub diverse forme.


 


2.Taxa pentru expunerea de firme instalate la locul exercitarii activitatii economice in suma de 25 lei/mp/an sau fractiune de mp.


 


3.Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj ,panouri sau alte asemenea mijloace pentru beneficiari  in suma de 20 lei /mp/an sau fractiune de m.p.


 


 


            VI.Impozitul pe spectacole


 


Se stabileste impozitul pe spectacole in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, ajustindu-se cu coeficientul (4) de corectie corespunzator rangului II.


               


            a. In cazul videotecilor suma este de 1,2 lei/mp/zi de spectacol


            b. In cazul discotecilor suma este de 2,4 lei/mp/zi de activitate distractiva.


 


 


           VII. Taxa hoteliera


 


 Se stabileste taxa hoteliera pentru sederea in municipiul Tarnaveni datorate de persoanele fizice in virsta de peste 18 ani, in procent de 3% din tariful de cazare practicat de unitatea hoteliera.


 


           VIII.Taxe locale specificate de Codul Fiscal


 


1. Taxa de vizitare a muzeului municipiului Tarnaveni  este:


                             Pentru adulti                            2 lei/zi


                             Pentru studenti si elevi             1 lei/zi


                             Pentru pensionari  gratuit


 


2.Se stabilesc urmatoarele taxe pentru ocuparea locurilor publice:            


          a.Taxa pentru ocuparea locurilor publice din zona pietei Avram Iancu cu chioscuri pentru vinzarea de produse in cuantum de 20 lei/mp/luna.


b.Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru vinzarea de produse sau servicii diverse in functie de zona comerciala;


Zona  A              2 lei/mp/zi


                    Zona  B             1,2 lei/mp/zi


                    Zona  C             0.65 lei/mp/zi


                    Zona  D             0.45 lei/mp/zi


c.Taxa pentru  depozitarea de diverse materiale  0.65 lei/mp/zi


d.Taxa pentru confectionarea de produse  1,5 leu/mp/zi.


 


3. Taxa pentru ocuparea domeniului public in scopul amenajarii teraselor – alimentatie publica pe perioada estivala 0,4 lei/mp/zi, cu exceptia zilelor in care se desfasoara activitati municipale.


 


4.Taxa pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni sau pentru ocupare cu copertine sau rezervare la cerere pentru stationarea de autovehicule(de regula in cartiere) in suma de 0.35 lei/mp/luna.


 


5.Taxa pentru folosirea suprafetei din domeniul public sau privat pentru parcarea unui autoturism cu care se executa servicii de taximetrie in suma de 60 lei/luna.


 


6.Taxa pentru detinerea de vehicule lente in suma de 40 lei/an.


 


 


           IX.Alte taxe locale


 


1.Taxa SMURD in suma de 7,5 lei anual pe familie.


 


2. Taxa pentru ocuparea locului de veci din cimitirul amplasat pe domeniul privat al municipiului Tarnaveni in suma de 200 lei/loc.


 


3.Taxa pentru transport decedati in municipiul Tirnaveni  este de 40 lei/transport.


 


4.Taxa pentru transport decedati in afara municipiului Tirnaveni este;


                                 1,2 leu/km


                               12 lei/ora de stationare.


 


 


 5. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru desfasurarea de programe artistice ,spectacole, concerte,baluri si discoteci in suma de 150 lei.


 


6. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru manifestari ocazionale (nunti,botezur,etc) in suma de 350 lei.


 


7. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru pomeni sau parastase in suma de 80 lei.


 


8. Taxa pentru avizare programe de functionare a societatilor comerciale in suma de 200 lei/an.


 


9.Taxa pentru comercializarea ambulanta de marfuri in piete,tirguri,oboare si alte locuri autorizate ale primariei municipiului Tarnaveni pentru agentii economici in suma 60 lei/an.


 


10. Taxa rezervare loc obor in suma de  260lei /an.


 


11. Taxa rezervare boxe in P-ta Avram Iancu in suma de 260 lei/an.


 


12.Taxa pentru rezervarea meselor in piata agro-alimentara Avram Iancu ,astfel:


                                  – 3 luni        90 lei


                                  – 6 luni       150 lei


                                  – 1 an         260 lei


 


13. Taxa pentru folosirea WC-ului public 0,50 lei.


 


14. Taxa intrare vizitatori  obor in suma de 0,5 lei/zi


 


15. Taxa utilizare loc obor in suma de 9 lei/zi.


 


16. Taxa pentru stationarea vehiculelor cu tractiune animala in str.P-ta Obor in suma de : 3,5 lei/vehicul.


 


17. Taxa pentru eliberarea de copii dupa un act din arhiva primariei in suma de 15 lei/act.


 


18. Taxa pentru eliberarea tichet ECONOMAT in suma de 0.50 lei.


     


19. Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de simbata si duminica in suma de 100 lei .


 


20. Taxa pentru autorizarea de spargere  strazi,trotuare si zone verzi in suma de  6 lei/mp/zi.


        Se stabileste garantia platibila in avans pentru persoanele fizice sau juridice care efectueaza lucrari care necesita spargeri de carosabil si trotuare in suma de 100 lei/mp. Garantia astfel stabilita va fi restituita numai dupa  aducerea carosabilului /trotuarului la starea initiala. Daca dupa efectuarea lucrarii ,carosabilul nu ese refacut la termen ,garantia stabilita va fi folosita in acest scop.


 


21.Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public aferente locuintelor,atfel:


                         ZONA  A                    0,9 lei/mp/an      


                         ZONA  B                     0,75lei/mp/an


                         ZONA  C                     0,6 lei/mp/an


                         ZONA  D                     0,4 lei/mp/an


 


22.Taxa pentru folosirea parcarilor amenajate in municipiul Tarnaveni  este:


                        


                         a. autovehicule cu lungimea maxima  de 5 m;


                          – 1 leu/h


                          – 3,5 lei/zi


                          – 40 lei/luna


 


                         b. autovehicule cu mlungimea de (5-10)m;


                          – 1,5 leu/h


                          – 7 lei/zi


                          – 80 lei/luna


 


                         c. autovehicule cu lungimea mai mare de 10 m;


                          – 2,5 lei/h


                          – 12 lei/zi


                          – 200 lei/luna


 


23.Taxa de eliberare certificate si numere de inregistrare pentru vehicule neinmatriculabile:


     80 lei.


     Taxa   viza anuala pentru vehicule neinmatriculabile 15 lei


 


24. Taxa de eliberare si vizare anuala autorizatii taxi permanente 125lei.


 


24.Taxa locala de eliberare permis de parcare pentru riverani :


                                        -persoane fizice     30lei.


                                        -persoane juridice – 55 lei


 


 


26.Taxa locala de eliberare permis de acces auto marfa in centrul Municipiului Tarnaveni pentru autovehicule cu masa totala maxim autorizata de minim 3500 kg(inclusiv):


                                        – 15 lei/zi


                                        – 50 lei/sapt.


                                        – 150 lei/luna


                                        – 375 lei/trim


                                        – 750 lei/an


 


27. Taxe in pietele, tirgurile si oboarele municipiului Tarnaveni


     


      – taxa pentru folosirea meselor acoperite                                      6 lei /masa/zi    


      – taxa pentru folosirea platourilor din piete                          2,5 lei/mp/zi


      – taxa pentru comercializarea din autoturisme                     3 lei/mp/zi


      – taxa pentru ocuparea platourilor din tirguri si oboare        2,5 lei/mp/zi


      – taxa pentru comercializarea bovinelor,bubalinelor,cabalinelor si


porcinelor peste 6 luni                                                              4,5 lei/animal


      – taxa pentru comercializarea porcinelor pina la 6 luni ,ovine si caprine     


                                                                                                2,5 lei/cap                        


      – taxa pentru comercializarea animalelor mici si pasari  cu exceptia puilor


                                                                                                1,5 leu/buc                                           


      – taxa pentru comercializarea puilor de 1 zi                         0,15 lei/buc


 


28. Taxe pentru prestari servicii efectuate in pietele municipiului Tarnaveni, astfel:


– inchirierea unei balante                                                    7 lei/buc


– inchirierea unui halat                                                       3 lei/buc


– efectuare unei cintariri in P-ta Agroalimentara                  3 lei/cintar


– efectuarea unei cintariri in P-ta Obor                                3 lei/cintar


 


             


          Art.2.Cu aducerera la îndeplinirea a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                     Ghetiu Radu Mihail


 


  


 


                          Contrasemneaza


                                Secretar


                           Stefan Blanaru