nr. 109 din data 20.12.2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în data de 06 decembrie 2007, a unei delegaþii din Republica Moldova

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 109


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 20 septembrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.25.935/2007;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã cheltuielile în sumã de 821,87 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în data de 06 decembrie 2007, a unei delegaþii din Republica Moldova.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                     Ghetiu Radu Mihail


 


 


 


 


                          Contrasemneaza


                                Secretar


                           Stefan Blanaru