nr. 1 din data 13.01.2009 privind angajarea d-lui avocat Nicolae T Galdea in dosarul nr.2179/102/2008 al Tribunalului Mures pentru reprezentarea Consililui Local al municipilui Tarnaveni si imputernicirea d-lui consilier Meghesan Nicolae Sorin sa semneze toate actele procedurale, ce vor avea legatura cu cauza ce face obiectul dosarului 2179/102/2008 al Tribunalului Mures

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 1/13 ianuarie 2009


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 13 ianuarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.27694/2008 intocmit de d-nii consilieri locali care au convocat sedinta extraordinara;


          In baza prevederilor art.21 din Legea nr.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republiata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.29/2008 privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local al municipiluui Tarnaveni, in dosarul Tribunalului Mures cu nr.2179/102/2008,Legea nr.52/2003 privind transparen;a decizional[ in administratia publica, in baza prevederilor art.36 al.9, art.45 al.1 ale Legii nr.215 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


 


H O T A R A S T E


 


            Art.1. Prin prezenta hotarare, se confirma angajarea d-lui avocat Nicolae T Galdea in dosarul nr.2179/102/2008 al Tribunalului Mures pentru reprezentarea Consililui Local al municipilui Tarnaveni in calitate de parat, atat in fata instantei de fond cat si in caile de atac ordinare si extraordinare, respectiv se aproba angajarea acestui avocat sa reprezinte interesele Consililui Local al municipiluui Tarnaveni, in fata instantelor de judecata in toate actiunile judecatoresti atat la judecata in fond cat si la caile de atac ordinare si extraordinare, actiuni ce vizeaza legalitatea si temeinicia H.C.L. 5, 7 si 8/2008 ale Consililuui Local al municipiului Tarnaveni.


          Art.2. Se imputerniceste dl.consilier Meghesan Nicolae Sorin sa semneze toate actele procedurale, ce vor avea legatura cu cauza ce face obiectul dosarului 2179/102/2008 al Trbunalului Mures precum si in toate actiunile judecatoresti ce vizeaza legalitatea si temeinicia H.C.L. 5,7,8/2008 ale Consililui Local al municipiului Tarnaveni, atat la judecata in fond cat si in caile de atac ordinare si extraordinare.


          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                   Coros Ioan


 


 


 


          Contrasemneaza (cu obiectiunile prezentate in adresa nr.391/2009 si in dezbaterile sedintei extraordinare din data de 13 ianuarie 2009)


 


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru