nr. 4 din data 13.01.2009 privind imbunatatirea activitatii administratiei publice locale a municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 4/13 ianuarie 2009


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 13 ianuarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.27693/2008 intocmit de d-nii consilieri locali care au convocat sedinta extraordinara;


          In baza prevederilor art.45 al.1 ale Legii nr.215 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Incepand cu data de 01 februarie 2009, in conformitate cu HCL nr.44/24.04.2008, dl viceprimar va conduce serviciile aprobate in organigrama. 


          Art.2. Pentru o mai buna desfasurare a activitatii administrative biroul dlui viceprimar se va stabili in sediul Primariei din Piata Primariei nr.7, in biroul viceprimarului din perioada 2004 – 2008.


          Art.3. Tot pentru o mai buna desfasurare a activitatii dlui viceprimar i se va asigura o masina si telefon de serviciu.


          Art.4. Dl viceprimar va prezenta in fiecare sedinta ordinara a Consililuui Local, o informare a activitatii desfasurarate, precum si programul de investitii si reparatii.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                           Presedinte de sedinta


                                                                                   Coros Ioan


 


  


          Contrasemneaza (cu obiectiunile prezentate in adresa nr.391/2009 si in dezbaterile sedintei extraordinare din data de 13 ianuarie 2009)


 


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru