nr. 11 din data 26.02.2009 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii reactualizarii studiului de circulatie pentru municipiul Tarnaveni de catre o institutie stabilita conform legislatiei in vigoare si agreata de catre Ministerul Transporturilor

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                 


 


H O T Ã R R E A   nr. 11


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.3374/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 H O T Ã R Ã ș T E 


   Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea reactualizarii studiului de circulatie pentru municipiul Tarnaveni de catre o institutie stabilita conform legislatiei in vigoare si agreata de catre Ministerul Transporturilor.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


 


 


 


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru