nr. 21 din data 26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiei de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public al municipiului Tarnaveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


H O T AR A R E A   nr. 21


 


          Consiliul local al municipiului  Tarnaveni in sedinta ordinara din data de  26 februarie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.3606/2009;


          In baza art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTARASTE


 


   Art.1.Se aproba Regulamentul de eliberare a autorizatiei de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public al municipiului  Tarnaveni, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.


 


 


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Muncipiului Tarnaveni.


 


  


                                                                           Presedinte de sedinta


                                                                                Coros Ioan


 


 


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru


 


Anexa-Regulamentul de eliberare a autorizatiei de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public