nr. 13 din data 26.02.2009 privind aprobarea Contractul de inchiriere intre S.C.RC-CF TRANS SRL si Primaria municipiului Tarnaveni avand ca obiect utilizarea unui spatiu situat in statia CF Tarnaveni in scopul amenajarii unui punct de tranzit transport interjudetean de calatori

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


H O T Ã R R E A   nr. 13


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.3372/2009;


          In temeiul art.43 si art.44 din OG nr.109/2005;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


   Art.1.Se aproba Contractul de inchiriere intre S.C.RC-CF TRANS SRL si Primaria municipiului Tarnaveni avand ca obiect utilizarea spatiului cu suprafata de 20 m.p. si a terenului cu suprafata de 100 m.p. situate in statia CF Tarnaveni in scopul amenajarii unui punct de tranzit transport interjudetean de calatori .


    Art.2.Cheltuielile reprezentand chiria prevazuta la art.4 din contractul de inchiriere, va fi suportata din taxa incasata in temeiul Hotararii consililuui local nr.12/2009.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru